Admitere 2017 – Nivel Masterat

Preinscriere ADMITERE ON-LINE

Pentru a deveni masterand al Facultății de Business, îți recomandăm să parcurgi următorii 4 pași:

1. Află mai multe despre specializările noastre
2. Uită-te peste calendarul admiterii
3. Pregătește-ți dosarul de înscriere
4. Criteriile de admitere

Pasul 1. Află mai multe despre specializările noastre

 master_AA

Administrarea Afacerilor

(Învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă)

 master_MH

Management Hotelier

(Învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă)

 master_AAI

Administrarea Afacerilor Internationale 
(în limba engleză)

descarca brosura specializarii

 master_AAOTI

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional 

(în limba engleză)

Numărul de locuri disponibile pentru admiterea Iulie 2017 (cifrele de scolarizare pentru fiecare specializare in parte vor fi afisate dupa ce vor fi primite de la minister)

Nr. crt

Specializare/forma de învățământ

buget

taxa

capacitate de școlarizare

1 Administrarea Afacerilor (în limba română, cu frecvență)

-

-

75

2 Management Hotelier (în limba română, cu frecvență)

-

-

60

3 Administrarea Afacerilor Internaționale (în limba engleză, cu frecvență)

-

-

75

4 Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional (în limba engleză, cu frecvență)

-

-

40

5 Administrarea afacerilor (în limba română, cu frecvență redusă)

-

-

30

6 Management Hotelier (în limba română, cu frecvență redusă)

-

-

20

TOTAL

-

-

300

Pasul 2. Uită-te peste calendarul admiterii sesiunea Iulie 2017

 

Etapa I

Sesiunea Iulie 2017

1. Înscrierea candidaţilor  12.07.2017 – 18.07.2017
2. Evaluarea portofoliului/dosar carieră  18.07.2017
3. Afişarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosar de cariera  18.07.2017
4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor  18.07.2017 – 19.07.2017
5. Afişarea rezultatelor după contestaţii  20.07.2017
6. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs  20.07.2017 – 24.07.2017
7. Redistribuirea locurilor rămase neocupate  24.07.2017
9. Confirmarea locurilor după redistribuire  25.07.2017 – 27.07.2017
9. Afişarea rezultatelor finale  28.07.2017

Pasul 3. Pregătește-ți dosarul de admitere

La înscriere candidații vor depune un dosar plic cu următoarele acte (se va depune un dosar pentru fiecare specializare pentru care se optează):

 1. fişa de înscriere, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul înscrierii;
 2. diploma de bacalaureat (în original şi copie);
 3. diploma de licenţă/absolvire (în original şi copie), pentru promoţiile anterioare anului 2017 sau adeverinţă (în original şi copie) pentru promoţia 2017;
 4. scrisoare motivaţionalădetalii în Anexa 1 la Regulamentul de admitere;
 5. certificat de competenţă lingvistică;
 6. portofoliu/dosar de carieră - detalii în Anexa 2 la Regulamentul de admitere;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de naştere (în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
 9. buletinul/cartea de identitate (copie xerox) sau paşaport (copie xerox) pentru cetăţenii cu alte naţionalitate decât română;
 10. adeverinţă medicală tip (în original);
 11. două fotografii tip buletin/carte de identitate (NU se acceptă fotografii la minut sau digitale);
 12. chitanţa cu care se face dovada plăţii taxei de admitere (plata taxei se va face la sediul Facultăţii de Business, strada Horea nr. 7, în perioada înscrierii).

Pasul 4. Vino la înscriere!
Înscrierile vor avea loc în perioada menționată după următorul program:

 • luni – vineri: intre orele 09.00 – 17.00
 • sambata si duminica: intre orele 09.00 – 12.00

Criterii de admiterepentru admiterea în anul universitar 2017-2018, nivel master, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere ;

 • Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 75% în media finală;
 • Portofoliu/Dosar de carieră cu o pondere de 25% în media finală.
 • Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat să fie minim B1.
 • Candidaţii care optează pentru una dintre specialiările Administrarea Afacerilor sau Management Hotelier trebuie să depună la dosar o scrisoare motivaţională redactată în limba română, care va fi notată cu ADMIS/RESPINS.

Candidaţii care optează pentru una dintre specialiările Administrarea Afacerilor Internaţionale sau Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional trebuie să depună la dosar o scrisoare motivaţională redactată în limba engleză, care va fi notată cu ADMIS/RESPINS.

Portofoliu/Dosar de carieră

Punctajul obţinut pentru portofoliu reprezintă 25% din nota finală de admitere. Punctajul maxim pentru fiecare dintre activităţi se obţine pe baza existenţei la dosar a cel puţin unui document justificativ pentru fiecare activitate.

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Numărul maxim de puncte care poate fi acordat/activitate

Punctaj

obţinut

1. Internship – adeverinţă/diplomă care atestă efectuarea un stagiu de practică în ţară/în străinătate

20 de puncte/ 40 de puncte

2. Participare la Şcoli de vară/iarnă – certificat de participare şi/sau Participare la programe de pregătire profesională a studenţilor organizate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior studenţeşti– certificat/adeverinţă de participare

20 de puncte

3. Participare la acţiuni de voluntariat – certificat de participare şi/sau Activităţi derulate în calitate de membru în organizaţii studenţeşti – certificat de participare

20 de puncte

4. Participare la olimpiadă/sesiuni de comunicări ştiinţifice/conferinţe ştiinţifice – certificat de participare şi/sau Participare la diverse proiecte/competiţii organizate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior – certificat/adeverinţă de participare

20 de puncte

5. Beneficiar al unei burse de studiu în străinătate (ex. Erasmus/Erasmus +/Mundus etc.) – adeverinţă care atestă realizarea bursei

10 puncte

6. Experienţă profesională (minim 1 an) – adeverinţă vechime în domeniul economic sau alte domenii conexe

10 puncte

Punctaj  maxim total care poate fi acumulat de către fiecare candidat

100 de puncte

 


Activităţile menţionate mai sus 
trebuie justificate prin adeverinţă/atestat/diplomă sau alt document emis de instituţiile organizatoare (scrisoare de acceptare, email etc.).

b) Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

 1. nota obţinută la proba scrisă a examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa: ionut-luca-email sau la telefon 0264-599170.