Scurt istoric

Scurt istoric

Facultatea de Business face parte din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, universitate cu o tradiție veche ce depășește granițele Europei. Facultatea de Business a fost înființată în anul 1992 sub numele de Transylvania Business School, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și cu aportul organizațional al Biroului Rectoral.

In 1992, Școala de Înalte Studii Postuniversitare Transylvania Business School a funcționat în cadrul Facultății de Științe Economice. Scopul inițial a fost de a oferi o pregătire postuniversitară de 2 ani, cu titlul de master în Administrarea Afacerilor pentru absolvenții altor specializări decât cele economice, care au fost interesați de o bună pregătire în administrarea afacerilor.

O contribuție considerabilă la inițierea și dezvoltarea proiectului a fost adusă de prestigioase universități occidentale (Nottingham Trent University, Athens University of Economics and Business, Technical University of Lisbon) care au oferit sprijinul și experiența lor în pregătirea personalului facultății, pentru obținerea cunoștințelor necesare și utilizarea metodelor moderne de predare, bazate pe un puternic și avansat suport informațional. Dezvoltarea școlii și diversificarea activității didactice au fost posibile datorită experienței și cunostințelor dobândite în urma cooperării strânse, atât în domeniul științific cât și în cel didactic, cu alte universități. Toți acești factori au contribuit la o importantă schimbare în 1994, într-o instituție de învățământ superior cu denumirea de facultate, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În prezent, ea funcționează la nivel de facultate, masterat și doctorat.

Numele de Transylvania Business School a fost schimbat în 1996 în Facultatea de Business, structurile și obiectivele rămânând aceleași. Ideea principală care a stat la baza înființării Facultății de Business a fost necesitatea orientării programului de pregătire către cerințele practice ale mediului de afaceri. Din aceste motive, planul de învățământ a fost permanent actualizat în concordanță cu nevoile reale, utilizând metode interactive care îmbunătățesc creativitatea studenților și abilitatea lor de a se adapta condițiilor mediului de afaceri în permanentă schimbare.

Dezvoltarea continuă a Facultății de Business a determinat o creștere a numărului de studenți de la 34 în anul universitar 1995-1996 la aproximativ 2200 în anul universitar 2009, studenți care la terminarea studiilor au avut o specializare în Administrarea afacerilor.

Facultatea de Business a primit acreditarea finală pentru specializarea Administrarea afacerilor prin Hotărârea Guvernului României nr. 410/2002 privind structurile și specializările universitare acreditate. Până în anul universitar 2004-2005 programul s-a desfășurat conform structurii 4+1 (patru ani de licenta plus un an de masterat). Datorită alinierii Universității Babeș-Bolyai la procesul Bologna, implicit și a facultății noastre, începând cu anul universitar 2005-2006, programul se desfășoară după structura: 3+2+3 (trei ani de licență plus doi ani de masterat plus trei ani de doctorat). Facultatea de Business oferă cursuri pe domeniul licență Administrarea afacerilor, în specializările Administrarea afacerilor și Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate și pe domeniul master, în specializările Administrarea afacerilor și Management hotelier.

Facultatea de Business își pregătește studenții dintr-o multiplă perspectivă (profesională, etică, artistică, sportivă) astfel încât să devină buni actori sociali pe piața competitivă de mâine. În această ordine de idei, în cadrul facultății noastre se desfășoară diverse proiecte și activități extrașcolare derulate prin Asociația Studenților de la Business (A.S.B.), Clubul de Dezbateri Academice B2B al Facultății de Business, Cercul de Marketing Turistic, Corul Ad Augusta, echipa de fotbal și echipa de baschet.