Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Masterat

Admitere la Facultatea de Business

Admitere Master 2021-2022 - Înscrieri ONLINE

Înscrierile la admiterea pentru anul universitar 2021-2022 se fac exclusiv online.

Pentru aceasta vă rugăm să accesați platforma de admitere a UBB.

Toate detaliile legate de pașii de înscriere le gasiți în ghidul atasat.

.

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel master, sesiunea iulie-septembrie 2021, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business organizată on-line pe platforma MS TEAMS din data de 10 decembrie 2021:

 Domeniul: Administrarea Afacerilor

 Specializarea: Administrarea Afacerilor

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Management Hotelier

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional

- Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Comisia de admitere la nivel master pentru anul universitar 2021-2022, în format PDF, poate fi vizualizată aici.

Regulamentul de admitere nivel master pentru anul universitar 2021-2022, în format PDF poate fi consultat aici.

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Septembrie 2021

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Taxa Etnici buget CPV Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă 24 22 0 0 75
2 Administrarea Afacerilor - în limba romana/ cu frecvenţă redusa- IFR 0 29 0 0 35
3 Administrarea Afacerilor Internationale - în limba engleza/cu frecvenţă 9 26 0 15 70
4 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa 16 26 0 0 50
5 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa redusa- IFR 0 19 0 0 20
6 Administrarea Afacerilor în Ospitalitate si Turism International - în limba engleză/cu frecvenţă 5 22 0 15 50
TOTAL 54 144 0 30 300

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2021 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 13.07 – 15.07.2021, ora 16:00
2 Evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 16.07.2021
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 17.07.2021, ora 10:00
4 Depunerea contestatiilor on-line (E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 17-18.07.2021, ora 23:59
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 19.07.2021, ora 10:00
6 Confirmarea locurilor obtinute prin concurs 20 – 21.07.2021, ora 23:59
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate si afisarea listelor dupa redistribuire 22.07.2021
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 22 - 23.07.2021 ora 23:59
9 Afisarea rezultatelor finale 24.07.2021
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 6 – 7.09.2021, ora 23:59
2 Evaluarea portofoliului/dosarului de cariera 08.09.2021
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarului de cariera: 09.09.2020, ora 09:00
4 Depunerea contestatiilor on-line (secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 9 - 10.09.2021, ora 23:59
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 11.09.2021, ora 09:00
6 Confirmarea locurilor obtinute in concurs 11 – 13.09.2021, ora 23:59
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate si afisarea listelor dupa redistribuire 14.09.2020
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 14.09.2021, ora 23:59
9 Afisarea rezultatelor finale 15.09.2021

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

 • Fișa de înscriere semnată – se va completa ONLINE;
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința
 • Diploma de licenţă/absolvire, pentru promoţiile anterioare anului 2021 sau adeverinţă pentru promoţia 2021;
 • Atestat/Certificat de competenţă lingvistică (Anexa 1 din Regulamentul de Admitere);
 • Portofoliu de activități/dosar de carieră (consultati sectiunea CRITERII DE ADMITERE!);
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de naștere
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română
 • Adeverința medicala tip
 • Două fotografii tip buletin de identitate 3/4 cm (se vor aduce la facultate in momentul inceperii activitatilor didactice)
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 • Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere - înscriere și procesare (plata taxei se va face ONLINE, în momentul înscrierii)
 • Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.

Taxa de admitere este formată din taxă de înscriere respectiv taxă de procesare a dosarului. La Facultatea de Business, taxa de admitere este de 150 RON, din care 120 RON – taxă de înscriere și 30 RON – taxă de procesare a dosarului.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel master, Facultatea de Business a stabilit prin regulamentul de admitere următoarele criterii de admitere ;

1. Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 60%în media finală;

2. Portofoliu de activități/Dosar de carieră cu o pondere de 40% în media finală.

3. Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat este minim B1.

Portofoliu de activități/Dosar de carieră

Nr.Crt Denumirea activitatii * Punctaj
I.

1. Stagiu de practică, Internship sau experiență profesională în domeniul economic (document – foaia matricolă sau adeverință care atestă efectuarea unui stagiu de practică/experiență profesională în țară sau străinătate)

2. Participare la acțiuni de voluntariat și/sau activități derulate în calitate de membru în organizații studențești (document – certificat de participare/adeverință care atestă activitatea desfășurată)

3. Internship sau experiență profesională in administrarea afacerilor (document - adeverință care atestă efectuarea unui internship/experiență profesională in țară sau în străinătate)

4

.

2

1

II.

Participare la programe de pregătire profesională/proiecte organizate de instituții de profil din domeniul administrării afacerilor (document – certificat/adeverință de participare) eliberat de universitate/organizație profesională etc.)

1

III.

Participare la olimpiade/sesiuni de comunicări științifice/conferințe științifice naționale sau internaționale organizate în cadrul unor instituții de învățământ superior (document – certificat/adeverință de participare)

Burse de studiu/cercetare în țară sau străinătate (ex. Erasmus+, burse speciale pentru activitatea științifică etc.); (document – adeverință care atestă realizarea bursei/certificat de participare)

1

.

1

* Toare activitatile din portofoliu trebuie sa fi fost efectuate in perioada derularii studiilor universitare

Nota maximă care poate fi obținută de către fiecare candidat 10

Nota obținută pentru portofoliu de activități reprezintă 40% din nota finală de admitere. Nota pentru fiecare dintre activități se obține pe baza existenței la dosar a unui document justificativ pentru fiecare activitate.

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

1. nota obținută la proba scrisă a examenului de licență;

2. nota obținută la susținerea lucrării de licență.

Candidații de etnie rromă

În cazul candidaților de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se face conform dispozițiilor ministerului de resort. De asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestor locuri bugetate vor fi cele stabilite tot prin dispoziția ministerului de resort. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată), care atestă apartenența lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăților de către Rectorat conform solicitării candidaților la înscriere.

Candidații de origine etnică română

Candidații din Republica Moldova, trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. În cazul dublei cetățenii româno-moldovenească candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Centrului de cooperari

Candidații cu certificat de naștere din R. Moldova, carte de identitate/pașaport R. Moldova, diploma de bacalaureat R. Moldova pot candida pe locurile bugetate cu bursă sau fără bursă alocate special de către minister. Dosarele se depun la facultate în perioada de admitere.

Candidații etnici cu diploma de bacalaureat obținută în România pot candida pe locurile bugetate cu bursă sau fără bursă alocate special de către minister doar dacă fac dovada cetățeniei moldovenești.

Candidații din Republica Moldova precum și alți etnici români (cu diploma de bacalaureat în țările respective) pot candida, în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locuri cu taxă.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, atât pentru locurile bugetate cât și în ceea ce privește locurile cu taxă și taxele de școlarizare.

Candidații absolvenți ai studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate, cetățeni ai României

Cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate și au obținut o diplomă de bacalaureat sau o diplomă echivalentă, și au obținut recunoașterea acesteia de către direcțiile abilitate(CNRED), pot participa la concursul de admitere în aceleași condiții ca și ceilalți candidați. Echivalarea diplomei de bacalaureat se poate face personal prin transmiterea documentelor către CNRED Click aici pentru detalii sau prin centrul de Cooperări Internaționale (CCI) al UBB Click aici pentru detalii

Candidați ai statelor non-UE

Candidații străini pot participa la concursul de admitere pe locurile special alocate acestei categorii (Cont propriu valutar) conform metodologiei afișate pe site-ul CCI Click aici pentru detalii