Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Masterat

Admitere la Facultatea de Business

Începe preinscrierea ON-LINE

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel master, sesiunea iulie-septembrie 2021, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business organizată on-line pe platforma MS TEAMS din data de 10 decembrie 2021:

 Domeniul: Administrarea Afacerilor

 Specializarea: Administrarea Afacerilor

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Management Hotelier

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional

- Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Comisia admitere - Master 2021-2022

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Iulie - Septembrie 2021 (vor fi afisate dupa aprobarea de catre Rectoratul UBB)

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Taxa Etnici buget CPV Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă
2 Administrarea Afacerilor - în limba romana/ cu frecvenţă redusa- IFR
3 Administrarea Afacerilor Internationale - în limba engleza/cu frecvenţă
4 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa
5 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa redusa- IFR
6 Administrarea Afacerilor în Ospitalitate si Turism International - în limba engleză/cu frecvenţă
TOTAL 300

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2021 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 13.07 – 15.07.2021, ora 16:00
2 Evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 16.07.2021
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 17.07.2021, ora 10:00
4 Depunerea contestatiilor on-line (E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 17-18.07.2021, ora 23:59
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 19.07.2021, ora 10:00
6 Confirmarea locurilor obtinute prin concurs 20 – 21.07.2021, ora 23:59
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate si afisarea listelor dupa redistribuire 22.07.2021
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 22 - 23.07.2021 ora 23:59
9 Afisarea rezultatelor finale 24.07.2021
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 6 – 7.09.2021, ora 23:59
2 Evaluarea portofoliului/dosarului de cariera 08.09.2021
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarului de cariera: 09.09.2020, ora 09:00
4 Depunerea contestatiilor on-line (secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 9 - 10.09.2021, ora 23:59
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 11.09.2021, ora 09:00
6 Confirmarea locurilor obtinute in concurs 11 – 13.09.2021, ora 23:59
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate si afisarea listelor dupa redistribuire 14.09.2020
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 14.09.2021, ora 23:59
9 Afisarea rezultatelor finale 15.09.2021

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

 • Fișa de înscriere – se va completa ONLINE, preînscriere ON-LINE)
 • Fișa de opțiuni - MASTER , "(Calculator taxă de admitere - fișier MS Excel)”
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința
 • Diploma de licenţă/absolvire, pentru promoţiile anterioare anului 2020 sau adeverinţă pentru promoţia 2020;
 • Certificat de competenţă lingvistică (Anexa 1 din Regulamentul de Admitere);
 • Portofoliu de activități/dosar de carieră (consultati sectiunea CRITERII DE ADMITERE!);
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de naștere
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română
 • Adeverința medicala tip
 • Două fotografii tip buletin de identitate 3/4 cm (se vor aduce la facultate in momentul inceperii activitatilor didactice)
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 • Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere (plata taxei se va face ONLINE, in momentul inscrierii)
 • Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel master, Facultatea de Business a stabilit prin regulamentul de admitere următoarele criterii de admitere ;

1. Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 60%în media finală;

2. Portofoliu de activități/Dosar de carieră cu o pondere de 40% în media finală.

3. Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat este minim B1.

Portofoliu de activități/Dosar de carieră

Nr.Crt Denumirea activitatii * Punctaj
I.

I.1.Stagiu de practică, Internship sau experiență profesională în domeniul economic (document – foaia matricolă sau adeverință care atestă efectuarea unui stagiu de practică/experiență profesională în țară sau străinătate)

I.2.Participare la acțiuni de voluntariat și/sau activități derulate în calitate de membru în organizații studențești (document – certificat de participare/adeverință care atestă activitatea desfășurată)

I.3.Internship sau experiență profesională in administrarea afacerilor (document - adeverință care atestă efectuarea unui internship/experiență profesională in țară sau în străinătate)

4

2

1

II.

Participare la programe de pregătire profesională/proiecte organizate de instituții de profil din domeniul administrării afacerilor (document – certificat/adeverință de participare) eliberat de universitate/organizație profesională etc.)

2

III.

Participare la olimpiade/sesiuni de comunicări științifice/conferințe științifice naționale sau internaționale organizate în cadrul unor instituții de învățământ superior (document – certificat/adeverință de participare)

sau

Burse de studiu/cercetare în țară sau străinătate (ex. Erasmus+, burse speciale pentru activitatea științifică etc.); (document – adeverință care atestă realizarea bursei/certificat de participare)

1

* Toare activitatile din portofoliu trebuie sa fi fost efectuate in perioada derularii studiilor universitare

Nota maximă care poate fi obținută de către fiecare candidat 10

Nota obținută pentru portofoliu de activități reprezintă 40% din nota finală de admitere. Nota pentru fiecare dintre activități se obține pe baza existenței la dosar a unui document justificativ pentru fiecare activitate.