Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Masterat

Admitere la Facultatea de Business

Înscrierea la Facultatea de Business este online și se face pe platforma de înscriere a UBB, accesând butonul alaturat!

.

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2023-2024, nivel master, sesiunea iulie-septembrie 2023, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business din data de 29 noiembrie 2022:

 Domeniul: Administrarea Afacerilor

 Specializarea: Administrarea Afacerilor

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Management Hotelier

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional

- Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Comisia de admitere la nivel master pentru anul universitar 2023-2024, în format PDF, poate fi vizualizată aici.

Datele de contact ale comisiei de admitere nivel masterat pot fi vizualizate aici.

Regulamentul de admitere nivel master pentru anul universitar 2023-2024, în format PDF poate fi consultat aici.

.

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Septembrie 2023

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Taxa Etnici buget CPV Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă 12 27 0 2 75
2 Administrarea Afacerilor - în limba romana/ cu frecvenţă redusa- IFR 0 27 0 0 35
3 Administrarea Afacerilor Internationale - în limba engleza/cu frecvenţă 1 29 0 20 70
4 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa 5 38 0 2 50
5 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa redusa- IFR 0 19 0 0 20
6 Administrarea Afacerilor în Ospitalitate si Turism International - în limba engleză/cu frecvenţă 8 9 0 25 50
TOTAL 26 149 0 49 300

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2023 – Etapa I-a (iulie) și a II-a (septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2023
1 Înscrierea candidaţilor 11.07 – 14.07.2023, ora 15:00
2 Desfașurarea interviurilor 17 - 18.07.2023
3 Afișarea rezultatelor la interviu 18.07.2023
4 Afișarea rezultatelor inițiale 18.07.2023, ora 15:00
5 Confirmarea locurilor obținute prin concurs (buget și taxă) 18 - 20.07.2023, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 21.07.2023
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 22 - 24.07.2023, ora 23.59
8 Afișarea rezultatelor finale 25.07.2023
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2023
1 Înscrierea candidaţilor 04 – 05.09.2023, ora 23:59
2 Desfășurarea interviurilor 07.09.2023
3 Afișarea rezultatelor la interviu 07.09.2023
4 Afișarea rezultatelor inițiale 08.09.2023
5 Confirmarea locurilor obținute prin concurs (buget și taxă) 08 - 10.09.2023
6 Reistribuirea locurilor rămase neocupate 11.09.2023
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 12.09.2023
8 Afișarea rezultatelor finale 13.09.2023

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere (acte necesare).

 • Fișa de înscriere semnată (este generată automat pe platforma de înscrieri);
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința;
 • Diploma de licenţă/absolvire, pentru promoţiile anterioare anului 2023 sau adeverinţă pentru promoţia 2023;
 • Atestat/Certificat de competenţă lingvistică (Anexa 1 din Regulamentul de Admitere), informatii suplimentare legate de echivalare puteti accesa aici;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de naștere;
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română;
 • Adeverința medicala tip;
 • Două fotografii tip buletin de identitate 3/4 cm (se vor aduce la facultate in momentul inceperii activitatilor didactice);
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 • Dovada plății taxei de admitere. Atenție! Plata taxei se face exclusiv online. Vezi detalii în secțiunea ”Taxa de admitere 2023”!
 • Documente suplimentare pentru candidații pe locurile speciale (candidați etnici români, candidați de etnie rroma, candidați cu protecție specială (plasament)). Detalii legate de aceste documente găsiți în secțiunea ”Categorii speciale candidații 2023”.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2023-2024, nivel master, Facultatea de Business a stabilit prin regulamentul de admitere următoarele criterii de admitere ;

1. Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 30%în media finală;

2. Media anilor de studiu la licență cu o pondere de 50% în media finală;

3. Interviu cu o pondere de 20% în media finală;

Notă! Interviul va dura 10 minute și constă în 5 întrebări care urmăresc câteva aspecte cheie:

 • a) capacitatea de prezentare a candidatului;
 • b) gradul de informare privind programul pentru care se aplică;
 • c) gradul de planificare a carierei;
 • d) gradul de sincronizare între obiectivele de carieră și programul de masterat;
 • e) un proiect de succes reprezentativ pentru identitatea profesională.

4. Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat este minim B1;

Detaliile legate de certificatele de competenţă lingvistică puteti gasi aici.

Criteriile de departajare în caz de medii egale sunt următoarele:

- Criteriul 1: media ultimului an de studiu nivel licență

- Criteriul 2: media penultimului an de studiu nivel licență

• Candidații care optează pentru locurile rezervate pentru românilor de pretutindeni (candidați etnici) vor depune la înscriere o serie de documente suplimentare:

a) setul de documente conform metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni și

b) declarație privind apartenența la identitatea culturală română.

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a cetățenilor străini de origine etnică română puteți consulta aici.

.

• Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere două documente suplimentare:

a) cerere tip, se găsește pe site-ul UBB, și

b) scrisoare din partea unei asociații a romilor care atestă apartenența la etnia rromă.

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a candidaților de etnie rroma puteți consulta aici.

.

• Candidații care optează pentru locurile rezervate persoanelor cu protecție specială (plasament), vor depune la înscriere două documente suplimentare:

a) cerere tip, se găsește pe site-ul UBB,

b) documente de la DGASPC care atestă instituirea măsurii de protecție specială (centru de plasament, plasament familial etc.).

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a persoanelor cu protecție specială puteți consulta aici.

Plata taxei de admitere se face exclusiv online prin platforma de admitere.

.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Business se percep taxe de admitere de la candidați pentru desfășurarea concursului (indiferent de forma de organizare), în cuantumul lor fiind incluse și activitățile aferente analizării contestațiilor depuse în termen legal.

Cuantum taxa de admitere:

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare.

Taxa de admitere pentru o specializare este de 200 RON și este formată din taxă de înscriere (170 RON) respectiv taxă de procesare a dosarului (30 RON).

.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale Facultății de Business vor plăti taxa de înscriere (170 RON) o singură dată și taxa de procesare (30 RON) pentru fiecare specializare suplimentară aleasă.

.

Dacă vă înscrieți la două dintre specializările Facultății de Business (AA, AAI, MH; AAOTI), trebuie să achitați: 170+30+30=230 RON.

.

Atenție! La specializarea AA și MH, dacă se optează pe lângă forma de învățământ cu frecvență (IF) și pentru forma de învățământ la fără frecvență (IFR), nu se plătește suplimentar taxa de procesare. Taxa fiind: 170+30=200.

.

Scutiri de la plata taxei de admitere:

a) Angajații și copiii angajaților UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de la plata taxei de înscriere.

b) Pentru aspectele organizatorice și de comunicare se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor și nu este returnabilă. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere și taxa de procesare).

c) La înscriere candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare la Universitatea Babeș-Bolyai sau la o altă instituție de învățământ superior.

d) Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale Facultății de Business vor plăti taxa de procesare (30 lei) pentru fiecare specializare, taxa de înscriere (170 lei) plătindu-se la o singură specializare.

e) Categoriile prevăzute în regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2023-2024, Secțiunea B, capitolul III, Alin. 4. Pentru a beneficia de aceste scutiri sau reduceri trebuie atașate documente justificative (adeverință loc de muncă, adeverință centru de plasament, copii după certificatele de deces ale părinților)

Informațiile referitoare la taxele de școlarizare pentru nivelul masterat poti fi găsite aici.

Documente utile: