Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Proiect practică

Joi 02 August 2018 19:49:39

Facultatea de Business implementează împreuna cu Facultatea de Matematica și Informatică și Facultatea de Sțiinte Economice și Gestiunea Afacerilor proiectul POCU/90/6.13/6.14/109172, cu titlul ”Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate”.

Acest proiect vine în sprijinul activității voastre de practică prin câteva avantaje importante care, sperăm, că vor duce la creșterea oportunităților voastre de angajare.

Obiectivele generalale ale proiectului sunt:

Îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților – nivel licență, din domeniul IT si economic, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Creșterea competențelor dobândite în timpul studiilor, prin aprofundarea acestora în cadrul unor stagii de practică aplicată derulată în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

Îmbunatățirea cunoștintelor în vederea creșterii oportunităților de angajare va fi asigurată complementar și în prealabil prin acțiuni de dezvoltare a competețelor personale necesare pentru încadrarea pe piața muncii, prin activități de informare si consiliere profesională.

Obiective specifice

1. Organizarea de sesiuni de orientare profesională prin furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională în vederea asigurării competențelor necesare inserției pe piața muncii.

Aceste activități vizează identificarea sau descoperirea competențelor profesionale ale studenților și a nevoilor de perfecționare pe care aceștia le identifică,raportat la cerințele pieței. Astfel, studenții vor putea să iși crească nivelul de competență pe durata stagiilor de practică prin axarea pe dezvoltarea profesională, oferind in același timp valoare în cadrul entității economice în care își vor desfășura activitatea. Activitățile de informare și consiliere profesională vor contribui în mod nemijlocit la îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personale ale grupului țintă necesare accederii cu succes pe piața muncii.

2. Sprijinirea inițiativelor de parteneriat dintre universitate și entitățile economice prin asocierea organizatorului de practică cu parteneri importanți din sectorul IT precum și cu alte organizații din domenii economice relevante pentru grupul țintă.

Activitățile destinate încheierii de parteneriate între susținătorii de programe didactice și solicitanții de forță de muncă vor crește gradul de corelare între oferta educațională și nevoile practice ale angajatorilor prin adaptarea ofertelor de studii și a curriculelor acestora în vederea dezvoltării de competențe destinate grupului țintă. Parteneriatele stabilite vor asigura cadrul prin care se va putea realiza o mai bună corelare între oferta educațională si nevoia existentă în cadrul angajatorilor în așa fel încât cunostințele dobândite să poată fi ușor transformate în competențe practice, aplicabile în mod funcțional în mediul socio-economic.

Angajatorii majoritari ce vor fi selectați pentru găzduirea stagiilor de practică reprezintă unul din principalele motoare economice ale regiunii de derulare a proiectului, iar o relație de lungă durată cu organizatorul stagiilor de pratică va asigura ocuparea unui loc de muncă de către absolvenți, crescându-se astfel relevanța pregătirii oferite.

3. Organizarea de programe de învățare la locul de muncă pentru 340 de studenți din domeniile de studiu: informatică, informatică economică, statistică, marketing, afaceri internaționale, economie generală și contabilitate prin asigurarea de stagii de practică aplicată specific programului de studiu in entități economice din domeniul economic și IT.

Derularea de programe aplicate de practică în cadrul unor firme funcționale va crește nivelul de adaptabilitate și competitivitate al grupului țintă prin corelarea cunoștințelor teoretice dobândite în timpul procesului de învătare cu metodologiile practice de lucru din cadrul unor firme, va permite participanților adaptarea la cerințele culturii organizaționale interne și sporirea nivelului de competitivitate individuală în vederea angajării pe piața muncii în domenii de activitate cu potențial de creștere în viitorul imediat dar și pe termen lung.

Partener în cadrul acestui proiect este Camera de Comerț și Industrie Cluj. Joi 02 August 2018 19:49:39