Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Admitere la Facultatea de Business

Înscrierea la Facultatea de Business este online și se face pe platforma de înscriere a UBB.

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2024-2025, nivel licenţă, sesiunea iulie-septembrie 2024, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business, din 12 decembrie 2023):

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Cluj-Napoca

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
 • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – Cluj-Napoca

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
 • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Regulamentul de admitere nivel licență pentru anul universitar 2023-2024, în format PDF, poate fi consultat aici.

Regulamentul concursului de cunostinte 2023 poate fi accesat aici.

Comisia de admitere nivel licența pentru anul universitar 2024-2025 în format PDF, poate fi vizualizată aici.

Datele de contact ale comisiei de admitere nivel licenta pot fi vizualizate aici.

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Iulie/Septembrie 2024 (vor fi afișate după aprobarea de către Rectoratul UBB)

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Rural/buget * Bursieri ME Taxa Etnici cu bursa Etnici fara bursa Non UE/Taxa CPV Capacitate cf. HG
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă - - - - - - - 200
2 Administrarea Afacerilor - în limba engleză/ frecvenţă - - - - - - - 90
3 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa - - - - - - - 90
4 Administrarea Afacerilor - în limba română/ID - - - - - - - 150
5 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/cu frecvenţă - - - - - - - 75
6 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba engleză/cu frecvenţă - - - - - - - 50
7 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/ID - - - - - - - 50
TOTAL: - - - - - - - 705

*) Locurile - Rural/buget (8 locuri) sunt valabile pentru toate cele 7 specializari și vor fi repartizate la fiecare specializare în funcție de solicitările candidaților.

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2024 – Etapa I-a (Iulie) si a II-a (Septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2024
1 Înscrierea candidaţilor 15 – 18.07.2024 (ora 23:59)
2 Afişarea rezultatelor probei de concurs (eseu) 20.07.2024
3 Depunerea contestaţiilor on-line (E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 20 - 21.07.2024
4 Soluționarea și afișarea rezultatelor inițiale 22.07.2024, ora 12:00
5 Etapa I - Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (buget și taxă) 22 – 24.07.2024, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate după etapa I-a de confirmări 25.07.2024
7 Etapa a II- a - Confirmarea locurilor după redistribuire 26 - 27.07.2024, ora 23.59
8 Redistriburirea locurilor rămase neocupate după etapa a II-a de confirmări 28.07.2024
9 Etapa a III-a - Confirmarea locurilor după redistribuire 29.07.2024, ora 23.59
10 Afișarea rezultatelor finale 30.07.2024
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2024
1 Înscrierea candidaţilor 04 – 06.09.2024, ora 23:59
2 Afişarea rezultatelor probei de concurs (eseu) 07.09.2024
3 Depunerea contestaţiilor on-line(E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 07 - 08.09.2024, ora 23:59
4 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 09.09.2024
5 Etapa I - Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 09 – 10.09.2024, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate și afișarea listelor după redistribuire I 11.09.2024
7 Etapa a II-a - Confirmarea locurilor după redistribuire 11 - 12.09.2024, ora 23.59
8 Afişarea rezultatelor finale 13.09.2024

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere (actele necesare).

 • Fișa de înscriere semnată (este generată automat pe platforma de înscrieri);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința ;
 • Foaia matricolă;
 • Eseu intocmit conform Anexei 1. Descarcă macheta de mai jos (aferentă specializării la care te înscrii - dacă te înscrii la mai multe, trebuie să elaborezi mai multe eseuri) și completeaz-o cu răspunsurile tale, în spațiul alocat. ATENȚIE! Este obligatoriu ca eseul să fie tehnoredactat (adică scris la calculator), nu de mână.
 • Machete Eseu - Anexa 1

  Administrarea Afacerilor – Limba romana si extensia Bistrita

  Administrarea Afacerilor - Limba engleza

  Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate – Limba romana

  Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate - Limba engleza

 • Certificat de naștere;
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română;
 • Adeverința medicala tip;
 • Două fotografii 3/4 cm (se vor aduce la facultate la inceperea activitatilor didactice);
 • Adeverința in original din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare);
 • Dovada plății taxei de admitere. Atenție! Plata taxei se face exclusiv online în cadrul platformei dedicate înscrierilor. Vezi detalii în secțiunea „Taxă de admitere 2024”!
 • Documente suplimentare pentru candidații pe locurile speciale (candidați etnici români, candidați de etnie rromă, candidați cu protecție specială (plasament), absolvenți ai liceelor situate în mediul rural). Detalii legate de aceste documente găsiți în secțiunea „Categorii speciale candidații 2024”.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2024-2025, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere:

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme:

Criteriul nr. 1:

100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunostinte/concept de afacere sau nu doreşte să se ţină cont de nota obținută la acest concurs;

Criteriul nr. 2:

100% media examenului de bacalureat + 10% din nota obținută la concursul de cunostinte/concept de afacere, dacă nota obținută la acesta este cel puțin egală cu 6,00 (sase 0%). În acest caz, nota finală nu poate să depășească nota 10 (zece %)

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română, învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Concursul de cunoştinţe are 3 secțiuni, la alegere, concept de afaceri, economie sau matematică. Toate detaliile vor fi detaliate la sectiunea specifica concursului de cunostinte. se va desfășura în două sesiuni:

• Etapa I - 25 mai 2024

• Etapa a II-a - 11 iulie 2024.

- Concursurile se va organiza la sediul facultății, str. Horea nr. 7.

- Concursul de concept de afaceri se va organiza în data de 25 mai 2024.

- Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la o sesiune de instruire în vederea susţinerii probei - conform calendarului afişat pe site-ul Facultăţii de Business

- Informațiile privind desfășurarea Concursului de Cunoștințe vor fi afișate pe site-ul facultății la o adresă care va fi comunicată ulterior.

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

 • Nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
 • Nota la prima disciplină de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.
 • Nota la a doua disciplină de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

Adresa de e-mail pentru contact este: admitere.tbs@ubbcluj.ro

• Candidații care optează pentru locurile rezervate pentru românii de pretutindeni (candidați etnici) vor depune la înscriere o serie de documente suplimentare:

a) setul de documente conform metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni și

b) declarație privind apartenența la identitatea culturală română.

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a cetățenilor străini de origine etnică română puteți consulta aici.

.

• Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere două documente suplimentare:

a) cerere tip, se găsește pe site-ul UBB, și

b) scrisoare din partea unei asociații a rromilor, care atestă apartenența la etnia rromă.

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a candidaților de etnie rromă puteți consulta aici.

.

• Candidații care optează pentru locurile rezervate persoanelor cu protecție specială (plasament), vor depune la înscriere două documente suplimentare:

a) cerere tip, se găsește pe site-ul UBB, și

b) documente de la DGASPC care atestă instituirea măsurii de protecție specială (centru de plasament, plasament familial etc.).

Atenție! Mai multe detalii legate de admiterea la studii universitare de licență a persoanelor cu protecție specială puteți consulta aici.

.

• Candidații care optează pentru locurile rezervate pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural nu trebuie să depună documente suplimentare, platforma de admitere recunoscând liceele aflate în mediul rural. Atenție! Această categorie vizează locația liceului absolvit, nu domiciliul candidatului!

Plata taxei de admitere se face exclusiv online, prin intermediul platformei de admitere.

.

Cuantumul taxei de admitere:

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare a dosarului.

Taxa de admitere pentru o specializare este de 200 RON, fiind formată din taxa de înscriere (170 RON), respectiv taxă de procesare a dosarului (30 RON).

.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale Facultății de Business vor plăti taxa de înscriere (170 RON) o singură dată și taxa de procesare (30 RON) pentru fiecare specializare suplimentară aleasă.

.

Dacă vă înscrieți la două dintre specializările Facultății de Business (AA; AAB; AAE; AASO; AASOE), trebuie să achitați: 170+30+30=230 RON.

.

Atenție! În cazul specializărilor AA și AASO, dacă se optează pe lângă forma de învățământ cu frecvență (IF) și pentru forma de învățământ la distanță (ID), nu se plătește suplimentar taxa de procesare. În această situație, taxa este: 170+30=200 RON

.

Taxa pentru participarea la Concursul de cunoștințe (pentru fiecare etapă) este în cuantum de 170 lei, sumă care pentru candidații care se înscriu în sesiunea de admitere iulie/septembrie) și aceasta, se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere, candidatul urmând să achite doar taxa de procesare de 30 lei pentru fiecare specializare în parte.

.

Scutiri de la plata taxei de admitere:

a) Candidații care au participat la Concursul de cunoștințe organizat de către Facultatea de Business sunt scutiți de la plata taxei de înscriere (170 RON) doar dacă atașează diploma de participare pe portalul de înscriere, la documente justificative. Diploma pentru participanții la ediția 2023 va fi trimisă pe email.

b) Sunt scutiți de plata taxei de înscriere angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și a restaurantelor și a cafeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar.

c) Taxa de procesare nu este supusă scutirilor sau degrevărilor și nu este returnabilă. Excepție fac doar candidații orfani de ambii părinți sau proveniți din centrele de plasament, care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere și taxa de procesare). Pentru a beneficia de această scutire, candidații în cauză trebuie să depună la dosar acte justificative.

d) La înscriere, candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate/specializare din cadrul Universității Babeș-Bolyai sau la o altă instituție publică de învățământ superior din România.

e) Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale Facultății de Business vor plăti taxa de procesare (30 lei) pentru fiecare specializare, taxa de înscriere (170 lei) plătindu-se la o singură specializare.

f) Categoriile prevăzute în regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2023-2024, Secțiunea B, capitolul III, Alin. 4. Pentru a beneficia de aceste scutiri sau reduceri trebuie atașate documente justificative (adeverință loc de muncă, adeverință centru de plasament, copii după certificatele de deces ale părinților).

Informațiile referitoare la taxele de școlarizare pentru nivelul licență poti fi găsite aici.

Documente utile: