Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Admitere la Facultatea de Business

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, nivel licenţă, sesiunea iulie-septembrie 2022, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business, organizată on-line pe platforma MS TEAMS, din 08 decembrie 2021):

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Cluj-Napoca

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
 • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – Cluj-Napoca

 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
 • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
 • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Regulamentul de admitere nivel licență pentru anul universitar 2022-2023, în format PDF, poate fi consultat aici.

Comisia de admitere nivel licența pentru anul universitar 2022-2023 în format PDF, poate fi vizualizată aici.

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Iulie/Septembrie 2022 (vor fi afișate după aprobarea de către Rectoratul UBB)-

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Rural/buget * Taxa Etnici Non UE/taxa Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă - - - - - 200
2 Administrarea Afacerilor - în limba engleză/ frecvenţă - - - - - 90
3 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa - - - - - 90
4 Administrarea Afacerilor - în limba română/ID - - - - - 150
5 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/cu frecvenţă - - - - - 75
6 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba engleză/cu frecvenţă - - - - - 50
7 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/ID - - - - - 50
TOTAL: - - - - - 705

*) Locurile - Rural/buget (4 locuri) sunt valabile pentru toate cele 7 specializari și vor fi repartizate la fiecare specializare în funcție de solicitările candidaților.

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2022 – Etapa I-a (Iulie) si a II-a (Septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2022
1 Înscrierea candidaţilor 11 – 14.07.2022 (ora 23:59)
2 Afişarea rezultatelor probei de concurs (eseu) 15.07.2022
3 Depunerea contestaţiilor on-line (E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 16 - 17.07.2022
4 Soluționarea și afișarea rezultatelor după contestații 18.07.2022, ora 12:00
5 Etapa I - Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (buget și taxă) 18 – 21.07.2022, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate după etapa I-a de confirmări 22.07.2022
7 Etapa a II- a - Confirmarea locurilor după redistribuire 23 - 24.07.2022, ora 23.59
8 Redistriburirea locurilor rămase neocupate după etapa a II-a de confirmări 25.07.2022
9 Etapa a III-a - Confirmarea locurilor după redistribuire 26.07.2022
10 Afișarea rezultatelor finale 28.07.2022
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2022
1 Înscrierea candidaţilor 12 – 13.09.2022, ora 23:59
2 Afişarea rezultatelor probei de concurs (eseu) 14.09.2022
3 Depunerea contestaţiilor on-line(E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 14 - 15.09.2022, ora 23:59
4 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 16.09.2022, ora 14:00
5 Etapa I - Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 17 – 18.09.2022, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 19.09.2022
7 Etapa a II-a - Confirmarea locurilor după redistribuire 20.09.2022
8 Afişarea rezultatelor finale 21.09.2022

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

 • Fișa de înscriere semnată
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința ;
 • Foaia matricolă;
 • Eseu intocmit conform Anexei 1 (vezi mai jos urmator). ATENTIE! Este obligatoriu ca eseul sa fie tehnoredactat!
 • Descarca macheta eseu 2022-2023 pentru: Specializarea

  Administrarea Afacerilor – Limba romana si extensia Bistrita

  Administrarea Afacerilor - Limba engleza

  Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate – Limba romana

  Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate - Limba engleza

 • Certificat de naștere;
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română;
 • Adeverința medicala tip;
 • Două fotografii 3/4 cm (se vor aduce la facultate la inceperea activitatilor didactice);
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Adeverința in original din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare);
 • Dovada plata taxei de admitere (formată din taxă de înscriere + taxă de procesare dosar (pentru fiecare dosar depus la fiecare specializare)) se va face ONLINE,odata cu inscrierea la facultate;
 • Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie;

Taxa de admitere este formată din taxă de înscriere respectiv taxă de procesare a dosarului. La Facultatea de Business, taxa de admitere este de 150 RON, din care 120 RON - taxă de înscriere și 30 RON - taxă de procesare a dosarului.

Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări ale Facultății de Business vor plăti taxa de procesare (30 RON) pentru fiecare specializare, taxa de înscriere (120 RON) plătindu-se la o singură specializare.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere:

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme:

Criteriul nr. 1:

100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de nota obținută la acest concurs;

Criteriul nr.2:

100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%) – pentru candidații care au participat la edițiile anterioare anului 2020;

Criteriul nr. 3:

100% media examenului de bacalureat + 10% din nota obținută la concursul de cunostinte, dacă nota obținută la acesta este cel puțin egală cu 6,00 (sase 0%). În acest caz, nota finală nu poate să depășească nota 10 (zece %)

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română, învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Pentru concursul de cunoştinţe candidaţii vor susţine, la alegere, un test din economie sau matematică. - Concursul de cunostinte se va desfășura în două sesiuni:

• Etapa I - 21 mai 2022

• Etapa a II-a - 9 iulie 2022.

- Concursul se va organiza la sediul facultății, str. Horea nr. 7.

- Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la o sesiune de instruire în vederea susţinerii probei - conform calendarului afişat pe site-ul Facultăţii de Business

- Informațiile privind desfășurarea Concursului de Cunoștințe sunt disponibile aici.

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

 • nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
 • nota la proba scrisă a disciplinei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.
 • nota la proba scrisă a disciplinei la alegere din cadrul examenului de bacalaureat.

Candidații de etnie rromă

În cazul candidaților de etnie rromă, distribuirea locurilor bugetate se face conform dispozițiilor ministerului de resort. De asemenea, actele suplimentare necesare ocupării acestor locuri bugetate vor fi cele stabilite tot prin dispoziția ministerului de resort. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată), care atestă apartenența lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăților de către Rectorat conform solicitării candidaților la înscriere.

.

Candidații din mediul rural

Absolvenții de licee situate în mediul rural (Click aici pentru a verifica dacă liceul absolvit este plasat în mediul rural conform Ministerului Educației – documentul se descarcă în Downloads) au posibilitatea de a candida separat, pe baza acelorași criterii, pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (ME) special pentru această categorie de candidați. Absolvenții liceelor situate în mediul rural pot aplica atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locuri finanțate de la bugetul de stat adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene, sau pe locuri cu taxă.

.

Candidații de origine etnică română

Candidații din Republica Moldova, trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. În cazul dublei cetățenii româno-moldovenească candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv. Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Centrului de Cooperări Internaționale al UBB (Click).

• Candidații cu certificat de naștere din R. Moldova, carte de identitate/pașaport R. Moldova, diploma de bacalaureat R. Moldova pot candida pe locurile bugetate cu bursă sau fără bursă alocate special de către minister. Dosarele se depun la facultate în perioada de admitere.

• Candidații etnici cu diploma de bacalaureat obținută în România pot candida pe locurile bugetate cu bursă sau fără bursă alocate special de către minister doar dacă fac dovada cetățeniei moldovenești.

• Candidații din Republica Moldova precum și alți etnici români (cu diploma de bacalaureat în țările respective) pot candida, în aceleași condiții ca și cetățenii români, pe locuri cu taxă.

.

Candidații cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, atât pentru locurile bugetate cât și în ceea ce privește locurile cu taxă și taxele de școlarizare.

.

Candidații absolvenți ai studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile abilitate, cetățeni ai României

Cetățenii români care au efectuat studiile în străinătate și au obținut o diplomă de bacalaureat sau o diplomă echivalentă, și au obținut recunoașterea acesteia de către direcțiile abilitate (CNRED), pot participa la concursul de admitere în aceleași condiții ca și ceilalți candidați. Echivalarea diplomei de bacalaureat se poate face personal prin transmiterea documentelor către CNRED (Click aici pentru detalii legate de echivalare CNRED) sau prin centrul de Cooperări Internaționale (CCI) al UBB (Click aici pentru detalii legate de echivalarea CCI).

.

Candidați ai statelor non-UE

Candidații străini pot participa la concursul de admitere pe locurile special alocate acestei categorii (Cont propriu valutar) conform metodologiei afișate pe site-ul CCI (Click pentru mai multe detalii legate de această speță aici).

Documente utile pentru admiterea 2022 nivel licenta